Doprowadzone do inzektora sprezone powietrze

Doprowadzone do inżektora sprężone powietrze przedostaje się do rury elewatora przez otwory wykonane w ściance rury (rys. 10-30a) lub przez szczelinę w rurze (rys. 10-30b). Dolny koniec rury elewatora wprowadza się do żąpia z pulpą, a górny wyprowadza się na zewnątrz. Ciśnienie panujące w kesonie wpędza pulpę do rury elewatora, gdzie zostaje ona napowietrzona przez sprężone powietrze z inżektora. Wskutek tego ciężar objętościowy pulpy ulega zmniejszeniu i zostaje ona wypchnięta na zewnątrz przez panujące w kesonie ciśnienie (rys, 10-31). Aby to mogło nastąpić, powinien być spełniony warunek: [10-4a] gdzie: p ciśnienie panuj ące w kesonie, T/m2, H — zagłębienie inżektora od poziomu wody, m, h — wzniesienie wylotu rury elewatora nad poziomem wody, ciężary objętościowe wody i pulpy w stanie napowietrzonym, T/m2. Zatem cięŻar objętościowy nasyconej powietrzem pulpy powinien przy wartości 1 wynosić: Ze względu na to, że ciężar objętościowy pulpy nie może być zmniejszony poniżej pewnej granicy, praca elewatora staje się możliwa dopiero po pewnym zagłębieniu kesonu, gdy spełniony zostanie warunek: h. 110-4b] I-MI Minimalne więc zagłębienie noża kesonu powinno wynosić: [10-4c] 1—71 gdzie a — odległość inżektora od poziomu noża kesonu; wynosi ona zazwyczaj m. Ilość powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym potrzebna do podniesienia 1 pulpy wynosi 5+10 ma w zależności od różnicy poziomów. 32 — Fundamenty Ciśnienie powietrza doprowadzanego do elewatora powinno wynosić: Wydajność elewatorów powietrznych, wyrażona w ilości wydobytego gruntu w stanie rodzimym, wynosi ok. 17 m3/h. 10.3.3.4. Urządzenia do wydmuchiwania gruntu Urządzenia do wydmuchiwania gruntu umożliwiają usunięcie z kesonu gruntów piaszczystych bez śluzowania. Działanie tych urządzeń oparte jest na wykorzystaniu pędu, jaki otrzymuje sie przy wypuszczaniu powietrza z kesonu. Urządzenia te składają ,się z rury wydechowej i zasysacza gruntu (rys. 10-32). [podobne: instalacja odgromowa schemat, ogrodzenia panelowe, ogrodzenia poznań

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacja odgromowa schemat olx pl szczecin szamba plastikowe ceny