Posts Tagged ‘Zabudowa balkonów’

Wydajnosc wodomiotaczy wynosi ok. 15

Tuesday, July 12th, 2016

Wydajność wodomiotaczy wynosi ok. 15 m3/h rozmytego gruntu. Przy tej wydajności instaluje się zazwyczaj jeden wodomiotacz na 100 m2 powierzchni kesonu. Pozwala to na opuszczenie kesonu w ciągu doby na głębokość ok. 2,5+3,0 m. 10.3.32. Elewatory wodne Elewator wodny składa się z rury pionowej zakończonej inżektorem wodnym zasysającym rozwodniony grunt (rys. 10-28). Do jednego wylotu in- Pulpa żektora podłącza się przewód wodociągowy, a do drugiego smok zasysający rozwodniony grunt, tzw. pulpę. Rurę elewatora wyprowadza się na zewnątrz przez mur nadkesonowy (rys. 10-29). Wodę do elewatora doprowadza się pod ciśnieniem ok. 5+8 atn. Prze— wód doprowadzający wodę ma na końcu dyszę zwężającą jego wylot. Strumień wody po wejściu do inżektora gwałtownie się rozszerza i obniża panujące tam ciśnienie. Powoduje to zassanie pulpy do inżektora, która następnie zostaje wtłoczona do rury elewatora przez strumień wody i ci— śnienie panuJące w kesonie i wyrzucona na zewnątrz. Wskutek nadciśnienia panującego w kesonie pulpa podnosi się w ele— watołze na wysokość równą : Hł=H [10-3] gdzie; H — zagłębienie noża kesonu poniżej poziomu wody, m, ciężar właściwy wody, T/m3 — ciężar właściwy pulpy, T/m3 (równy w zależności od rodzaju gruntów 1,1+1,2 T/m*). Do podniesienia pulpy powyżej tego poziomu do wylotu elewatora potrzebne jest dodatkowe ciśnienie, które daje strumień wody. Ciśnienie wody potrzebne do podniesienia pulpy na 1 m wysokości wynosi według danych doświadczalnych ok. 0,5+1,0 atn, średnio można przyjąć 0,75 atn. Do tego należy dodać 1 atn na pokonanie oporów w przewodach. Pulpa gruntowa zawiera 854-970/0 wody w zależności od rodzaju rozwodnionego gruntu. Ilość wody potrzebna do podniesienia 1 mg gruntu w stanie rodzimym wynosi 5+30 ma w zależności od konsystencji pulpy. Wydajność elewatorów, przy stosowanych zazwyczaj średnicach rur ok. 75+125 mm, wynosi ok. 15 m3/h. 10.3.3.3. Elewatory powietrzne Elewator powietrzny składa się z rury pionowej zaopatrzonej w inżektor powietrzny (rys. 10-30). [hasła pokrewne: olejowanie włosów, Zabudowa balkonów, Studnie głębinowe, grzejniki dekoracyjne ]

Przechylenia kesonu

Tuesday, July 12th, 2016

Wszelkie najmniejsze nawet przechylenia kesonu powinny być niezwłocznie wyrównywane. Do głębokości 10+12 m przechylenia kesonu dają się zazwyczaj wyrównywać podczas dalszego głębienia, natomiast przy zagłębieniu większym wyrównywanie przechyłek jest bardzo trudne i rzadko się udaje. Najłatwiejsze do wyrównywania są kesony szerokie, a najtrudniejsze kesony długie, przechylone w poprzecznym kierunku. Przy nierównomiernym obciążeniu gruntu z obydwóch stron kesonu może nastąpić nie tylko przechylenie, lecz i przesunięcie kesonu. Wyrównanie przesunięć poziomych jest bardzo trudne i możliwe tylko przy nieznacznym zagłębieniu kesonu nie przekraczającym 2+3 m. Przebieg głębienia Podczas głębienia kesonów rozróżnia się trzy fazy: początkową, pośrednią i końcową. W zależności od fazy głębienia stosuje się różne sposoby urabiania gruntu i osadzania kesonu. Głębienie w fazie początkowej. W pierwszej fazie głębienia do 2+3 m keson opuszcza się bez wybierania gruntu spod półki noża, gdyż ciężar jego przewyższa znacznie siły tarcia. Urabianie gruntu rozpoczyna się od środkowej części kesonu na głębokość odpowiadającą zagłębieniu noża. Wzdłuż ścian kesonu pozostawia sie ławe o szerokości ok. 0,5 m, którą następnie usuwa sie przy osadzaniu kesonu. Ławy urabia się równomiernie i jednocześnie wzdłuż wszystkich ścian kesonu do poziomu wybranego gruntu w części środkowej. Przy ścianach podłużnych grunt urabia się od środka Ściany ku narożom w obydwu kierunkach. Przy ścianach poprzecznych roboty prowadzi się od naroży ku środkowi ściany. Po osadzeniu kesonu przystępuje się do wybierania gruntu ze środkowej części kesonu i cykl się powtarza. Przy wybieraniu ław należy przestrzegać, aby keson osiadał równomiernie. Jeżeli jedna ze stron osiada wolniej, wówczas należy zwolnić wybieranie gruntu z przeciwnej strony, aby keson zdążył się wyrównać. Przy wybieraniu gruntu nie należy odsłaniać półki kesonu, gdyż wówczas może nastąpić raptowne przerwanie się powietrza spod noża kesonu. Spowodować to może gwałtowne osiadanie i przechylenie kesonu. [hasła pokrewne: olejek kokosowy na włosy, Zabudowa balkonów, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne, oczyszczalnia przydomowa ]