Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Głębienie kesonów w słabych gruntach

Tuesday, July 12th, 2016

Przy przerwaniu się powietrza z kesonu następuje nagły spadek ciśnienia w komorze roboczej i woda wraz z gruntem wdziera się do niej. Przy głębieniu ciężkich kesonów w słabych gruntach w pierwszej fazie głębienia zachodzi potrzeba zastosowania wewnątrz komory roboczej konstrukcji odciążających w postaci klatek lub ram podpierających strop kesonu. b. Głębienie w faz ie pośredniej. W miarę zagłębiania się kesonu wzrasta coraz bardziej tarcie na bocznych powierzchniach fundamentu i maleje nacisk półki kesonu na grunt. Po przejściu pierwszych 2+3 metrów keson przestaje zagłębiać się przy wybraniu gruntu do poziomu półki noża. Następuje wówczas druga faza głębienia, podczas której zachodzi konieczność usuwania gruntu spod noża, aby keson mógł osiąść. Grunt W tej fazie robót urabia się w nieco innej kolejności niż w fazie początkowej.
W gruntach piaszczystych i żwirowych urabianie rozpoczyna się od wybrania gruntu ze środkowej części komory roboczej pozostawiając skarpę przy półce noża. Następnie wybiera się grunt spod półki noża. W miękkich gruntach gliniastych wykonuje się najpierw rowek wzdłuż noża na głębokość przewidzianego osadzenia kesonu. Rowek ten służy do odprowadzenia do syfonu wody, która dostać się może do kesonu przy spadku ciśnienia. Woda ta nie daje się wyprzeć przez grunt gliniasty i musi być usunięta przez syfonowanie. Po wykonaniu rowka usuwa się grunt spod półki kesonu do poziomu dna rowka. Po zagłębieniu się kesonu przystępuje się do wybierania gruntu ze środka komory roboczej. W gruntach ciężkich urobek wybiera się w następujący sposób, w zależności od stopnia przepuszczalności gruntu. W gruntach przepuszczalnych roboty prowadzi się od środka izby roboczej w kierunku ścian kesonu, wybierając grunt do wewnętrznej półka noża. Przy gruntach nieprzepuszczalnych wykonuje się najpierw rowek wzdłuż ścian kesonu, a następnie usuwa się grunt ze środka komory roboczej. [przypisy: usługi księgowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, deweloper, budowa domów ]

Osiedle Praga II w Warszawie.

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwszym polskim budynkiem całkowicie prefabrykowanym jest wzniesiony na osiedlu Praga II w Warszawie w latach 1954/55, budynek wielkoblokowy wg projektu Biura Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego pod egidą Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego. Na konstrukcję budynku złożyły się 63 typy elementów żużlobetonowych o średnim ciężarze 1200 kG. Budynek obejmuje cztery kondygnacje ustawione na planie dwu traktów o szerokości 5,21 m każdy, o wysokości międzypiętrowej 3,10 m. Osiedle Kasprzaka w Warszawie. Całkowicie uprzemysłowioną budową na skalę całego osiedla jest budowa na terenie osiedla Kasprzaka w Warszawie . Projekt jest wynikiem kilkuletnich studiów prowadzonych w Biurze Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego przez zespół dra inż. arch. Z. Kleyffa oraz konstruktora mgra inż. S. Zalewskiego. Realizacja budowy nastąpiła w latach 1957i58. Wykonano tam 7 budynków wielkoblokowych powtarzalnych jako seria półtechniczna. Stanowiły one rozwiązanie i ulepszenie doświadczeń uzyskanych przy projektowaniu i budowie budynku prefabrykowanego na osiedlu Praga II. Budowę wykonano o kilku typach trzy i czteroklatkowych przy zastosowaniu ok. 80 typów elementów prefabrykowanych. Pomimo zastosowania stosunkowo ciężkich prefabrykatów (do 2400 kG), uzyskano dobre rezultaty, przy czym na leżycie były wyzyskane żurawie montażowe. Realizacja wykazała duże możliwości architektonicznego i konstrukcyjnego stosowania elementów wielkoblokowych, dając niemal nieograniczoną liczbę wariantów budynków przy użyciu stosunkowo małej serii 7 elementów dla kondygnacji mieszkalnych oraz dodatkowo kilkunastu elementów do piwnic i sklepów. Stosowania jednak gotowych elementów piwnicznych zaniechano jako nieopłacalnego, wobec czego ściany podziemia wykonano monolitycznie. Pomimo, że zasadnicza struktura mieszkaniowa nie uległa zmianie i układy mieszkań nie odbiegały od stosowanych w budownictwie tradycyjnym, architektura budynków, dzięki ukazaniu na zewnątrz konstrukcji i stosowaniu różnych kolorów, nabrała pewnych cech nowoczesności i pewnej odrębności w porównaniu z budową tradycyjną. [więcej w: , kamery monitoring, centralne odkurzacze, przydomowa oczyszczalnia ścieków ]