Posts Tagged ‘płytki ścienne i podłogowe ceramiczne’

po zmontowaniu sluz i wykonaniu

Tuesday, July 12th, 2016

po zmontowaniu śluz i wykonaniu dolnej części płaszcza kesonowego podłącza sie do kesonu przewody powietrzne i przystępuje się do jego opuszczania. Na rysunku 10-44 pokazany jest keson przygotowany do opuszczania.
Rys. 10-44, Keson przygotowany do opuszczenia 10.4.3. Opuszczanie kesonów w wodzie 10.4.3.1. Opuszczanie z rusztowań (rys. 10-45) Lańcuchy do opuszczania kesonów rozmieszcza się równomiernie wzdłuż podłużnych ścian kesonu i podwiesza się do górnych rusztowań- Liczbę i rozstaw łańcuchów oblicza się przy współczynniku pewności 1,2, w założeniu równomiernego rozkładu obciążenia kesonu. W przypadku przedłużania łańcuchów bez przyrządów odciążających liczba ich powinna być zwiększona 0 500/0. Po zmontowaniu łańcuchów i założeniu klucąr grzechotkowych uehțț.ryty ich łączy się ze sobą za pomocą sztywnego pręta dla zapewnienia jednoczesności obrotu wszystkich kluczy, po czym zespół kluczy podłącza się do wciągarki, która wprawia je w • ruch (rys. 10-46).
W czasie opuszczania należy przestrzegać, aby wszystkie łańcuchy były jednakowo obciążone regulując w razie potrzeby ich naciąg przez zwalnianie lub dokręcanie odpowiednich nakrętek. W czasie opuszczania kesonu betonuje się mur nadkesonowy, aby po opuszczeniu na dno i wpuszczeniu do kesonu sprężonego powietrza miał on dostateczny ciężar do zrównoważenia wyporu.
Betonowanie muru nadkesonowego prowadzi się w taki sposób. aby ciężar muru równoważył tylko wzrastający wypór kesonu i nie zwiększał obciążenia łańcuchów. W ciągu całego okresu opuszczania kesonu naciąg łańcuchów nie powinien przekroczyć obliczeniowego, aby nie nastąpiło przeciążenie rusztowań. We wszystkich zatem fazach opuszczania powinien być spełniony warunek: gdzie: G — dopuszczalne obciążenie rusztowań, T, Q — całkowity ciężar kesonu wraz z wyposażeniem i murem nadkesonowym, T, W — wypór zanurzonej części kesonu, T. W przypadku gdy obciążenie rusztowań staje się zbyt wielkie, można je odciążyć wpuszczając do kesonu sprężone powietrze i wypierając z niego częściowo wodę. 101.3.2. Opuszczanie bez rusztowah [przypisy: pomoc drogowa, deska elewacyjna, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne, budowa domów ]

Przechylenia kesonu

Tuesday, July 12th, 2016

Wszelkie najmniejsze nawet przechylenia kesonu powinny być niezwłocznie wyrównywane. Do głębokości 10+12 m przechylenia kesonu dają się zazwyczaj wyrównywać podczas dalszego głębienia, natomiast przy zagłębieniu większym wyrównywanie przechyłek jest bardzo trudne i rzadko się udaje. Najłatwiejsze do wyrównywania są kesony szerokie, a najtrudniejsze kesony długie, przechylone w poprzecznym kierunku. Przy nierównomiernym obciążeniu gruntu z obydwóch stron kesonu może nastąpić nie tylko przechylenie, lecz i przesunięcie kesonu. Wyrównanie przesunięć poziomych jest bardzo trudne i możliwe tylko przy nieznacznym zagłębieniu kesonu nie przekraczającym 2+3 m. Przebieg głębienia Podczas głębienia kesonów rozróżnia się trzy fazy: początkową, pośrednią i końcową. W zależności od fazy głębienia stosuje się różne sposoby urabiania gruntu i osadzania kesonu. Głębienie w fazie początkowej. W pierwszej fazie głębienia do 2+3 m keson opuszcza się bez wybierania gruntu spod półki noża, gdyż ciężar jego przewyższa znacznie siły tarcia. Urabianie gruntu rozpoczyna się od środkowej części kesonu na głębokość odpowiadającą zagłębieniu noża. Wzdłuż ścian kesonu pozostawia sie ławe o szerokości ok. 0,5 m, którą następnie usuwa sie przy osadzaniu kesonu. Ławy urabia się równomiernie i jednocześnie wzdłuż wszystkich ścian kesonu do poziomu wybranego gruntu w części środkowej. Przy ścianach podłużnych grunt urabia się od środka Ściany ku narożom w obydwu kierunkach. Przy ścianach poprzecznych roboty prowadzi się od naroży ku środkowi ściany. Po osadzeniu kesonu przystępuje się do wybierania gruntu ze środkowej części kesonu i cykl się powtarza. Przy wybieraniu ław należy przestrzegać, aby keson osiadał równomiernie. Jeżeli jedna ze stron osiada wolniej, wówczas należy zwolnić wybieranie gruntu z przeciwnej strony, aby keson zdążył się wyrównać. Przy wybieraniu gruntu nie należy odsłaniać półki kesonu, gdyż wówczas może nastąpić raptowne przerwanie się powietrza spod noża kesonu. Spowodować to może gwałtowne osiadanie i przechylenie kesonu. [hasła pokrewne: olejek kokosowy na włosy, Zabudowa balkonów, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne, oczyszczalnia przydomowa ]