Posts Tagged ‘ogrodzenia metalowe’

Teoria Brenneckego

Tuesday, July 12th, 2016

Według Brenneckego straty produkcyjne sprężonego powietrza wyrażone w ilości zasysanego przez sprężarki powietrza o ciśnieniu atmosferycznym wynoszą: (aF+PL) (1 + m3/h) 10,33, gdzie : F powierzchnia wewnętrzna ścian i stropu kesonu, m2 L — obwód kesonu, m, H — największe zagłębienie kesonu poniżej zwierciadła wody z dodaniem 2+3 m w celu uwzględnienia spadku ciśnienia od stacji sprężarek do kesonu oraz dla wytworzenia w kesonie pewnego nadciśnienia w stosunku do hydrostatycznego, m, a — strata powietrza na 1 m2 powierzchni wewnętrznej ścian i stropu kesonu; przy kesonach stalowych przyjmuje się a 0,67 m3/h, a przy żelbetowych bez wyprawy uszczelniającej a 0,5 *0,6 m3/h i u — 0,35 m3/h przy wyprawionych powierzchniach, 13 — strata powietrza na 1 m obwodu kesonu, wynosi ona w zależności od porowatości gruntu 1+3 m3/h, K — współczynnik uwzględniający zużycie powietrza na śluzowanie i wszelkiego rodzaju przypadkowe straty: K 1,01, H ) współczynnik przeliczeniowy objętości sprężonego powie10,33 trza na objętość pod ciśnieniem atmosferycznym zasysanym przez sprężarki. Ilość powietrza ze względu na wymagania sanitarne powinna być dostateczna do należytego przewietrzania kesonu. Według obowiązujących przepisów sanitarnych ilość powietrza doprowadzonego do kesonu na potrzeby wentylacyjne powinna wynosić V=30A, mB /h, gdzie A — liczba osób przebywających w kesonie. Wzór ten podaje ilość zasysanego przez sprężarki powietrza o ciśnieniu atmosferycznym. Moc stacji sprężarek oblicza się z podanych wzorów przyjmując większy wynik za właściwy do ustalenia mocy stacji. Przy tym wartość współczynnika K we wzorze Brenneckego przyjmuje się K ze względu na większe zużycie powietrza na śluzowania przy nowoczesnych śluzach. Wytwarzanie i doprowadzanie sprężonego powietrza Schemat instalacji zasilającej keson w sprężone powietrze. Instalacja ta składa się ze sprężarek, filtrów powietrznych, zbiorników wyrównawczych i przewodów powietrznych. [podobne: ogrodzenia łupane, ogrodzenia panelowe, ogrodzenia poznań ]

Powietrze tłoczone do kesonu

Tuesday, July 12th, 2016

Powietrze tłoczone do kesonu przepuszcza się przez zbiornik wyrównawczy oraz zespól filtrów w celu oczyszczenia od nadmiaru pary wodnej, smarów i innych zanieczyszczeń, a także wyrównania wahań ciśnienia w przewodach powietrznych. Sieć powietrzna składa się z przewodów wysokiego i niskiego ciśnienia. Przewodami niskiego ciśnienia doprowadza się powietrze do wyparcia wody z kesonu, a wysokiego do uruchomienia narzędzi pneumatycznych. Przewody niskiego ciśnienia powinny mieć dwie nitki rurociągów, jedną czynną, a drugą rezerwową na wypadek awarii. Podłączane są one do śluz oraz rur doprowadzających powietrze do komory roboczej. W celu odprowadzenia z kesonu zużytego powietrza instaluje się rury syfonowe, które przeprowadza się przez mur nadkesonowy. Służą one zarówno do przewietrzania kesonu, jak i do odprowadzania wody z komory roboczej, gdy z powodu nieprzepuszczalności gruntu wyparcie wody z kesonu staje się niemożliwe. Sluzy i rury szybowe Przy robotach kesonowych śluzy stanowią urządzenia służące do stopniowego przejścia z ciśnienia atmosferycznego do podwyższonego i odwrotnie. Służą one do wejścia i wyjścia ludzi z kesonu oraz do transportu materiałów i urobku. Używane są one również do celów leczniczych przy leczeniu chorób kesonowych. Sluza stanowi stalowy pojemnik o dwóch otworach, z których jeden łączy go ze strefą podwyższonego ciśnienia, a drugi ze strefą ciśnienia atmosferycznego. Otwory te zamyka się klapami otwieranymi w kierunku podwyższonego ciśnienia. Uniemożliwia to otwarcie jednego otworu, gdy drugi nie jest zamknięty. Dwa otwory w ścianach śluzy służą do czerpania i wypuszczania powietrza ze śluzy. Jeden z tych otworów połączony jest ze strefą wysokiego ciśnienia, a drugi z ciśnieniem atmosferycznym.
Przy przechodzeniu z ciśnienia atmosferycznego do podwyższonego, czyli przy tak zwanym śluzowaniu, zamyka się zewnętrzny otwór wejściowy i otwiera zawór doprowadzający powietrze z kesonu. Po wyrównaniu ciśnienia w śluzie i kesonie otwiera się samoczynnie klapa otworu prowadzącego do kesonu. Przy wyśluzowaniu przebieg czynności jest odwrotny. [hasła pokrewne: ogrodzenia łupane, ogrodzenia panelowe, ogrodzenia poznań ]