Posts Tagged ‘Meble na wymiar’

Keson

Tuesday, July 12th, 2016

Keson stanowi konstrukcje przestrzenną, znajdującą się pod obciążeniem sił skierowanych w różnych kierunkach i zmieniających się w czasie głębienia kesonu. Obliczenie kesonu w założeniu przestrzenności konstrukcji jest złożone i nie jest dotychczas stosowane w praktyce. Zazwyczaj stosuje się uproszczoną metodę traktującą konstrukcję kesonu jako układ plaski. Przy tej metodzie oblicza się poprzeczny element kesonu w założeniu równomiernego rozkładu obciążenia na całą konstrukcję kesonu. Szerokość elementu obliczeniowego dla kesonów o jednakowym przekroju przyjmuje się I m, a dla kesonów żebrowych równą rozstawowi żeber. Wyodrębniony element oblicza się przy różnych położeniach kesonu w czasie głębienia. Obliczenia przeprowadza sie dla trzech przekrojów rozpatrywanego elementu: A—A, B—B i C—C. Wyznaczają one przekroje stropu w środku rozpiętości i przy wsporniku oraz przekrój wspornika w miejscu zamocowania. Czołowym ścianom kesonu oraz przylegającym do nich częściom stropu nadaje się takie same przekroje jak w elemencie poprzecznym. Konstrukcję kesonu sprawdza się w kierunku podłużnym przy najniekorzystniejszych warunkach podparcia. Siły działające na keson W czasie głębienia kesonu działają na niego następujące siły: a) ciężar własny kesonu b) ciężar muru nadkesonowego wraz z ciężarem gruntu i wody na odsadzkach fundamentowych c) ciśnienie powietrza: pionowe na strop kesonu — poziome na ściany kesonu d) siły tarcia na wewnętrznej powierzchni e) parcie gruntu na ściany kesonu f) parcie wody na ściany kesonu g) reakcje gruntu pod wspornikami kesonu: pionowa — pozioma W obliczeniach zakłada się, że tylko część ciężaru muru nadkesonowego obciąża strop kesonu, a reszta ciężaru wraz z ciężarem gruntu i wody na odsadzkach fundamentowych przekazuje się bezpośrednio na nóż kesonu i nie wpływa na naprężenia w stropie. Przyjmuje sie przy tym, że na strop przekazuje się tylko ciężar pierwszej warstwy świeżo ułożonego betonu przed jego stwardnieniem. [patrz też: komin, Hydraulika siłowa, Meble na wymiar, usługi hydrauliczne ]

Zapadliska

Tuesday, July 12th, 2016

Zapadliska można podzielić na zapadliska powstałe wskutek bezpośredniego wpływu płytkiej eksploatacji podziemnej oraz na zapadliska wytworzone wskutek jej wpływu pośredniego. W pierwszym przypadku zapadliska pojawiają się na powierzchni bezpośrednio nad starymi, nie podsadzonymi wyrobiskami lub też nad zawalającym się stropem pokładu. Powodem powstawania tych zapadlisk jest z reguły eksploatacja pokładu węgla niżej położonego, która uaktywnia cały nadkład i stwarza możliwości zawalania się starych, nie wypełnionych wyrobisk, nad którymi powstają zapadliska na powierzchni. W drugim przypadku podstawowym czynnikiem mającym wpływ na powstawanie zapadlisk jest woda, która może dostać się do wyrobisk górniczych i unosić drobne frakcje gruntu oraz sole mineralne. Zapadlisko powstaje wówczas nad miejscem, z którego woda zabiera wymienione substancje, a nie nad wyrobiskiem górniczym, do którego przedostają się transportowane wodą materiały wypełniające pustki. Zapadliska mogą mieć różne kształty w planie; mogą to być pojedyncze leje, rowy lub też zapadliska grupowe. W zależności od spoistości podłoża i grubości ściśliwej przypowierzchniowej warstwy nakładu zapadliska mogą mieć różne kształty i głębokości. Klasyfikacja terenów górniczych Tereny podlegające odkształceniom ciągłym dzieli się na kategorie w zależności od wielkości spodziewanych ekstremalnych odkształceń powierzchni terenu. odstawą do uznania przydatności terenu górniczego dla budownictwa jest: — określenie charakteru i wartości spodziewanych odkształceń powierzchni terenu, spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej, — rodzaj gruntu zalegającego w omawianym obszarze, — rodzaj przewidywanej do wzniesienia budowli lub urządzenia i jego odporność na wpływy eksploatacji górniczej, wynikająca z jego kształtu, konstrukcji i przeznaczenia lub wyposażenia. Ogólne zasady fundamentowania budowli na terenach górniczych Fundamenty budowli posadowionych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej oprócz obciążeń pionowych na grunt muszą także przenieść siły wywołane przez deformację podłoża. Budowle posadawia się zwykle za pomocą law, rusztów, ław fundamentowych z przeponą, płyt fundamentowych, stóp lub skrzyń. Posadowienie na palach i studniach stosuje się tylko w szczególnych przypadkach. [więcej w: wynajem busów, deski podłogowe, projekty wnętrz, Meble na wymiar ]