Posts Tagged ‘kominki’

Sluzy kesonowe ustawia sie powyzej

Tuesday, July 12th, 2016

Sluzy kesonowe ustawia sie powyżej poziomu wody i łączy się je z Izesonem za pomocą szybu z rur stalowych (rys. 10-26), Rury szybowe składają się z oddzielnych krótkich elementów połączonych na śruby. Przyłącza się je do rur stropowych, Przez rury szybowe odbywa się ruch osób i materiałów. W zależności od przeznaczenia śluzy kesonowe dzielą się na osobowe i materiałowe. Sluzy lecznicze przystosowane są do pomieszczenia chorych na chorobę kesonową, których poddaje się dekompresji leczniczej. Śluzy te instaluje się przy stacji sprężarek w pobliżu punktu sanitarnego. Rodzaje i typy śluz szczegółowo są podane w IX t. Budownictwa Betonowego. 10.3.3. Urządzenia do wydobywania gruntu bez śluzowania Bez śluzowania mogą być wydobywane z kesonu grunty sypkie oraz spoiste w postaci rozwodnionej. Do rozmywania gruntów używa się wodomiotaczy, a do wydobywania urobku z kesonu elewatorów wodnych lub powietrznych, a także ingtalacji do wydmuchiwania gruntu oraz urządzeń czerpalnych i pomp ziemnych. Urządzenia te umożliwiają wydobywanie gruntu z kesonu w sposób ciągły bez przerw technologicznych w przeciwieństwie do śluzowego spo— sobu wydobycia urobku, kiedy grunt transportuje się z przerwami w sto— sunkowo małych ilościach. Przy użyciu tych urządzeń mniejsze są również straty sprężonego powietrza niż w przypadku śluz materiałowych. 10.3.3.1. Wodomiotacze Wodomiotacze odspajają i rozwadniają urabiany grunt za pomocą silnego strumienia wody. Zasilane są one w wodę pod ciśnieniem 5+8 atn (rys. 10-27). Rury doprowadzające wodę przepuszcza się przez mur nadkesonowy, a weWnątrz kesonu rozgałęzia się je na boki. Do wylotów rur podłącza się węże zakończone dyszami. grednica rur doprowadzających wynosi zazwyczaj ok. 200 mm, a węży ok. 100 mm. Srednica wylotu dyszy równa jest 25+55 Zużycie wody do rozmycia 1 mg gruntu wynosi orientacyjnie 3+20 ma . Rozmyty grunt spływa do żąpia wykonanego pośrodku kesonu, skąd usuwa się go na Rys. 10-27. Urabianie gruntu zewnątrz kesonu za pomocą specjalnych za pomocą wodomiotaczy urządzeń. [podobne: wynajem busów, deski na elewacje, kominki, izolacja ścian ]

Bez rusztowan opuszcza sie na

Tuesday, July 12th, 2016

Bez rusztowań opuszcza się na dno rzeki kesony pływające, po spławieniu ich na miejsce opuszczania. Wykonuje się je na lądzie i po spuszczeniu na wodę holuje się na miejsce przeznaczenia, gdzie zostają swobodnie opuszczone na dno rzeki. W zależności od miejsca wykonania kesonów stosuje się różne sposoby spuszczania ich na wodę. Przy wykonaniu kesonów w suchych dokach odbywa się to przez napełnienie wodą komór doku. Kesony wykonane na pontonach opuszcza się na wodę pvzez zatopienie pontonów. Przy wykonaniu kesonów na lądzie można je opuścić na wodę za pomocą dźwigów lub spławić przy użyciu sprężonego powietrza (rys. 10-47) albo zsunąć do wody po pochylni (rys. 10-48). Spuszczanie kesonu na wodę z zastosowaniem sprężonego powietrza odbywa się w sposób następujący. Keson wykonany na brzegu lub sztucznej zostaje zagłębiony w grunt przy użyciu sprężonego powie- Jednocześnie z głębieniem kesonu usuwa się grunt na zewnątrz kesonu od strony rzeki. Po zagłębieniu kesonu na głębokość o ok. m większą od zanurzenia kesonu i po całkowitym usunięciu gruntu od strony rzeki keson wypływa na wodę. Po wyprowadzeniu kesonu na głęboką wodę wypuszcza się sprężone powietrze z komory roboczej w celu zwiększenia stateczności kesonu podczas holowania. Opuszczanie kesonów pływających na dno rzeki odbywa się przy użyciu pomostów stałych lub pływających, które nadają kierur nek kesonowi podczas opuszczania i utrzymują go we właściwym położeniu. Stałe pomosty kierujące wykonywane są w postaci jarzm palowych wbitych z obydwu stron kesonu wzdłuż ścian podłużnych. Przy głębokiej wodzie stosuje się pływające pomosty kierujące. Składają się one z dwóch barek kierujących i jednej lub dwóch barek kotwiczących (rys. 10-49). [podobne: dywany, wyposażenie łazienki, aranżacje wnętrz, kominki ]