Posts Tagged ‘kamień ozdobny’

WARUNKI BHP PRZY OBSLUDZE STANOWISK FORMOWANIA WYROBÓW

Wednesday, July 27th, 2016

WARUNKI BHP PRZY OBSŁUDZE STANOWISK FORMOWANIA WYROBÓW 9.1. Ustalenia ogólne W procesie formowania elementów prefabrykowanych większość zagrożeń personelu obsługującego nie wykracza poza ramy przeciętnych warunków prowadzenia robót budowlano-montażowych. Przestrzeganie właściwych przepisów i zaleceń szczegółowych może zapewnić ograniczenie lub nawet całkowitą ich eliminację. Istnieją tu jednak dodatkowo zagrożenia przy stosowaniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej. Usunięcie lub nawet ograniczenie tych zagrożeń jest szczególnie trudne. Jakkolwiek założenia technologiczne produkcji ustalają ściśle, jako podstawowy kierunek wykorzystanie tych urządzeń, to jednak mogą one być źródłami hałasu i drgań, które przy natężeniach przekraczających pewne określone wielkości stają się poważnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników. Zagrożenia te występują przede wszystkim przy stosowaniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej przez wibrowanie, mogą też występować również i przy innych techn ikach zagęszczania stosowanych w zakładach prefabrykacji. Należy zwrócić uwagę, że przyczyną występowania wymienionych zagrożeń może być niewłaściwe zaprogramowanie procesu formowania lub brak odpowiedniego nadzoru albo brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników obsługujących stanowiska formowania. Pomimo istnienia ścisłych nawet przepisów w zakresie wielkości natężenia hałasu i drgań, na jakie pracownik może być narażony na stanowisku pracy bez zagrożenia jego zdrowia, zagadnienie to stanowi w dalszym ciągu przedmiot prac badawczych. [przypisy: garaże drewniane, kamień ozdobny, bramy garażowe łódź ]

Wykonywanie muru fundamentowego bez plaszczy

Tuesday, July 12th, 2016

Wykonywanie muru fundamentowego bez płaszczy przy zastosowaniu deskowań ślizgowych ma, poza niebezpieczeństwem rozerwania świeżego muru, również i tę ujemną stronę, że głębienie kesonu odbywa się wtedy wolniej ze względu na przerwy, jakie wówczas wystepują. Płaszcze przy kesonach pływających i opuszczanych na dno rzeki z rusztowań powinny być wodoszczelne, umożliwiające wykonywanie muru nadkesonowego poniżej poziomu wody w rzece. Roboty kesonowe wymagają zainstalowania specjalnych urządzeń do zasilania kesonu w sprężone powietrze, jak równłe% v rządzeń umożliwiających wejście i wyjście ludzi z kesonu oraz wydobycie gruntu i podawanie materiałów. Kesony zasila się sprężonym powietrzem za pomocą rurociągów do— prowadzających powietrze ze stacji sprężarek, zainstalowanych na budowie. Komunikacja w kesonie odbywa się przez śluzy powietrzne, które służą zarówno do przejścia ludzi, jak i śluzowania materiałów i urobku, Do wydobywania gruntu z kesonu służą również specjalne urządze— nia umożliwiające usunięcie gruntu z kesonu bez śluzowania. 10.3.1. Instalacja sprężonego powietrza 10.3.1.1. Zapotrzebowanie sprężonego powietrza Zapotrzebowanie to określa się ze względu na potrzeby produkcyjne i sa— nitarne. W czasie głębienia kesonu występują straty powietrza wskutek: a) nieszczelności konstrukcji kesonu, b) wydobywania sie powietrza spod noża kesonu, c) zużycia powietłza przy śluzowaniu urobku, materiałów i ludzi, d) nieszczelności połączeń w rurach szybowych, śluzach i rurociągach, e) zużycia powietrza na przewietrzanie kesonu. W celu określenia zapotrzebowania sprężonego powietrza do produkcji uwzglednia się trzy pierwsze rodzaje strat, a do celów sanitarnych straty spowodowane przewietrzaniem kesonu. Strat powietrza wskutek nieszczelności w połączeniach rur szybowych, śluz i rurociągów nie uwzględnia się w obliczeniach, gdyż nie występują one regularnie mogą być łatwo usunięte. [podobne: kamień elewacyjny, kamień ozdobny, kamienie ozdobne ]