Posts Tagged ‘deski podłogowe’

Zapadliska

Tuesday, July 12th, 2016

Zapadliska można podzielić na zapadliska powstałe wskutek bezpośredniego wpływu płytkiej eksploatacji podziemnej oraz na zapadliska wytworzone wskutek jej wpływu pośredniego. W pierwszym przypadku zapadliska pojawiają się na powierzchni bezpośrednio nad starymi, nie podsadzonymi wyrobiskami lub też nad zawalającym się stropem pokładu. Powodem powstawania tych zapadlisk jest z reguły eksploatacja pokładu węgla niżej położonego, która uaktywnia cały nadkład i stwarza możliwości zawalania się starych, nie wypełnionych wyrobisk, nad którymi powstają zapadliska na powierzchni. W drugim przypadku podstawowym czynnikiem mającym wpływ na powstawanie zapadlisk jest woda, która może dostać się do wyrobisk górniczych i unosić drobne frakcje gruntu oraz sole mineralne. Zapadlisko powstaje wówczas nad miejscem, z którego woda zabiera wymienione substancje, a nie nad wyrobiskiem górniczym, do którego przedostają się transportowane wodą materiały wypełniające pustki. Zapadliska mogą mieć różne kształty w planie; mogą to być pojedyncze leje, rowy lub też zapadliska grupowe. W zależności od spoistości podłoża i grubości ściśliwej przypowierzchniowej warstwy nakładu zapadliska mogą mieć różne kształty i głębokości. Klasyfikacja terenów górniczych Tereny podlegające odkształceniom ciągłym dzieli się na kategorie w zależności od wielkości spodziewanych ekstremalnych odkształceń powierzchni terenu. odstawą do uznania przydatności terenu górniczego dla budownictwa jest: — określenie charakteru i wartości spodziewanych odkształceń powierzchni terenu, spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej, — rodzaj gruntu zalegającego w omawianym obszarze, — rodzaj przewidywanej do wzniesienia budowli lub urządzenia i jego odporność na wpływy eksploatacji górniczej, wynikająca z jego kształtu, konstrukcji i przeznaczenia lub wyposażenia. Ogólne zasady fundamentowania budowli na terenach górniczych Fundamenty budowli posadowionych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej oprócz obciążeń pionowych na grunt muszą także przenieść siły wywołane przez deformację podłoża. Budowle posadawia się zwykle za pomocą law, rusztów, ław fundamentowych z przeponą, płyt fundamentowych, stóp lub skrzyń. Posadowienie na palach i studniach stosuje się tylko w szczególnych przypadkach. [więcej w: wynajem busów, deski podłogowe, projekty wnętrz, Meble na wymiar ]

Sprawdzenie przekroju podłużnego kesonu

Tuesday, July 12th, 2016

Sprawdzenie kesonu w kierunku podłużnym przeprowadza się w założeniu, że jest on podparty w czterech punktach na swym obwodzie. W takim położeniu znajduje się keson w ostatniej fazie zdejmowania z podkładów. Wykaz piśmiennictwa. Fundamentowanie budowli na terenach górniczych. Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu Powstałe w wyniku podziemnej eksploatacji kopalin (węgiel kamienny, ruda) odkształcenia powierzchni terenu mogą, w zależności od budowy geologicznej i sposobu prowadzenia robót górniczych, przyjmować postać regularnych niecek osiadania, Stopni lub zapadlisk. Regularna niecka osiadania Przez regularną nieckę osiadania rozumie się obniżenie terenu o łagodnie opadającym obrzeżu, którego nachylenia zmieniają się w sposób ciągły. Kształtowanie się takiej niecki jest też najbardziej rozpoznane. Zjawisko to badało wielu specjalistów górnictwa, którzy opracowali wiele teorii dotyczących deformacji górniczej terenu, przy eksploatacji pokładów Węgla, zalegających poziomo lub też w małym upadzie. Najczęściej stosowane W praktyce budowlanej są teorie S. Knothego i T. Kochmańskiego. Obrzeże niecki osiadania opisywane jest następującymi wielkościami: wmax — największe obniżenie terenu, m, największe nachylenie terenu, mm/m, 960, Rmin — najmniejszy promień wygięcia terenu, km, krzywizny wypukłej (+) lub wklęsłej odkształcenie poziome, wydłużenie (+) zwane rozpełzaniem lub skrócenie nazywane spełzaniem, mm, — zasięg wpływów głównych. Budowla może się znaleźć w obrębie wpływów dowolnej części niecki osiadania. Z punktu widzenia wpływu eksploatacji górniczej na budowlę, a zwłaszcza na jej fundamenty, można rozróżnić pięć zasadniczych położeń budowli. Położenia budowli nie różnią się w zasadzie od siebie, gdyż budynek uległ jedynie obniżeniu, łącznie z całym terenem, w stosunku do położenia a). W pozostałych trzech przypadkach uzewnętrznia sie w pełni wpływ eksploatacji górniczej na budowlę. [przypisy: biuro detektywistyczne, tania blacha, producent basenów, deski podłogowe ]