Posts Tagged ‘cyklinowanie bezpyłowe’

Teoria Brenneckego

Tuesday, July 12th, 2016

Według Brenneckego straty produkcyjne sprężonego powietrza wyrażone w ilości zasysanego przez sprężarki powietrza o ciśnieniu atmosferycznym wynoszą: (aF+PL) (1 + m3/h) 10,33, gdzie : F powierzchnia wewnętrzna ścian i stropu kesonu, m2 L — obwód kesonu, m, H — największe zagłębienie kesonu poniżej zwierciadła wody z dodaniem 2+3 m w celu uwzględnienia spadku ciśnienia od stacji sprężarek do kesonu oraz dla wytworzenia w kesonie pewnego nadciśnienia w stosunku do hydrostatycznego, m, a — strata powietrza na 1 m2 powierzchni wewnętrznej ścian i stropu kesonu; przy kesonach stalowych przyjmuje się a 0,67 m3/h, a przy żelbetowych bez wyprawy uszczelniającej a 0,5 *0,6 m3/h i u — 0,35 m3/h przy wyprawionych powierzchniach, 13 — strata powietrza na 1 m obwodu kesonu, wynosi ona w zależności od porowatości gruntu 1+3 m3/h, K — współczynnik uwzględniający zużycie powietrza na śluzowanie i wszelkiego rodzaju przypadkowe straty: K 1,01, H ) współczynnik przeliczeniowy objętości sprężonego powie10,33 trza na objętość pod ciśnieniem atmosferycznym zasysanym przez sprężarki. Ilość powietrza ze względu na wymagania sanitarne powinna być dostateczna do należytego przewietrzania kesonu. Według obowiązujących przepisów sanitarnych ilość powietrza doprowadzonego do kesonu na potrzeby wentylacyjne powinna wynosić V=30A, mB /h, gdzie A — liczba osób przebywających w kesonie. Wzór ten podaje ilość zasysanego przez sprężarki powietrza o ciśnieniu atmosferycznym. Moc stacji sprężarek oblicza się z podanych wzorów przyjmując większy wynik za właściwy do ustalenia mocy stacji. Przy tym wartość współczynnika K we wzorze Brenneckego przyjmuje się K ze względu na większe zużycie powietrza na śluzowania przy nowoczesnych śluzach. Wytwarzanie i doprowadzanie sprężonego powietrza Schemat instalacji zasilającej keson w sprężone powietrze. Instalacja ta składa się ze sprężarek, filtrów powietrznych, zbiorników wyrównawczych i przewodów powietrznych. [podobne: kawa do ekspresów, granulaty tworzyw, cyklinowanie bezpyłowe, domki letniskowe produkcja ]

Wysokość warstwy

Tuesday, July 12th, 2016

Wysokość warstwy przyjmuje się zazwyczaj równą. Przy obliczaniu reakcji gruntu przyjmuje się zazwyczaj w praktyce zagłębienie wsporników kesonu równe W tym położeniu na wspornik działa reakcja gruntu R skierowana ukośnie do ścian wspornika. Wartość jej wynosi: R=V+H. Wyznaczanie sił w przekrojach kesonu. Strop kesonu. Przy schemacie obciążenia stropu warstwą świeżego nie stwardniałego jeszcze betonu największe momenty w stropie występują przed rozpoczęciem głębienia kesonu po ustawieniu go na powierzchni terenu. Keson znajduje się wtedy pod działaniem następujących sil: — ciężaru własnego — ciężaru warstwy betonu o wysokości H 1,5 m — reakcji gruntu przy uwzględnieniu tylko pionowej jej składowej ze względu na nieznaczne zagłębienie noża b. W sporniki kesonu. Wsporniki kesonu oblicza się na największe momenty występujące w przekroju C—C w miejscu połączenia wspornika ze stropem. Keson oblicza się w dwóch położeniach W celu wyznaczenia momentów dodatnich i ujemnych. Położenie I. Dla wyznaczenia największego momentu dodatniego w przekroju wspornika C—C zakłada się, że keson znajduje się na poziomie posadowienia pod pełnym ciśnieniem roboczym i w tym położeniu nóż kesonu zagłębił się w grunt na głębokość t = 0,5 m. Położenie II. Przy wyznaczaniu największego momentu ujemnego W przekroju wspornika C—C zakłada się, że keson został opuszczony do projektowanego poziomu oraz że grunt nad nożem został wybrany i ciśnienie robocze obniżyło się do połowy. Taki układ występuje przy forsownym zagłębianiu kesonu. [patrz też: identyfikacja wizualna, ozdoby do domu, cyklinowanie bezpyłowe, beton architektoniczny ]