Posts Tagged ‘budowa domów’

po zmontowaniu sluz i wykonaniu

Tuesday, July 12th, 2016

po zmontowaniu śluz i wykonaniu dolnej części płaszcza kesonowego podłącza sie do kesonu przewody powietrzne i przystępuje się do jego opuszczania. Na rysunku 10-44 pokazany jest keson przygotowany do opuszczania.
Rys. 10-44, Keson przygotowany do opuszczenia 10.4.3. Opuszczanie kesonów w wodzie 10.4.3.1. Opuszczanie z rusztowań (rys. 10-45) Lańcuchy do opuszczania kesonów rozmieszcza się równomiernie wzdłuż podłużnych ścian kesonu i podwiesza się do górnych rusztowań- Liczbę i rozstaw łańcuchów oblicza się przy współczynniku pewności 1,2, w założeniu równomiernego rozkładu obciążenia kesonu. W przypadku przedłużania łańcuchów bez przyrządów odciążających liczba ich powinna być zwiększona 0 500/0. Po zmontowaniu łańcuchów i założeniu klucąr grzechotkowych uehțț.ryty ich łączy się ze sobą za pomocą sztywnego pręta dla zapewnienia jednoczesności obrotu wszystkich kluczy, po czym zespół kluczy podłącza się do wciągarki, która wprawia je w • ruch (rys. 10-46).
W czasie opuszczania należy przestrzegać, aby wszystkie łańcuchy były jednakowo obciążone regulując w razie potrzeby ich naciąg przez zwalnianie lub dokręcanie odpowiednich nakrętek. W czasie opuszczania kesonu betonuje się mur nadkesonowy, aby po opuszczeniu na dno i wpuszczeniu do kesonu sprężonego powietrza miał on dostateczny ciężar do zrównoważenia wyporu.
Betonowanie muru nadkesonowego prowadzi się w taki sposób. aby ciężar muru równoważył tylko wzrastający wypór kesonu i nie zwiększał obciążenia łańcuchów. W ciągu całego okresu opuszczania kesonu naciąg łańcuchów nie powinien przekroczyć obliczeniowego, aby nie nastąpiło przeciążenie rusztowań. We wszystkich zatem fazach opuszczania powinien być spełniony warunek: gdzie: G — dopuszczalne obciążenie rusztowań, T, Q — całkowity ciężar kesonu wraz z wyposażeniem i murem nadkesonowym, T, W — wypór zanurzonej części kesonu, T. W przypadku gdy obciążenie rusztowań staje się zbyt wielkie, można je odciążyć wpuszczając do kesonu sprężone powietrze i wypierając z niego częściowo wodę. 101.3.2. Opuszczanie bez rusztowah [przypisy: pomoc drogowa, deska elewacyjna, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne, budowa domów ]

Głębienie kesonów w słabych gruntach

Tuesday, July 12th, 2016

Przy przerwaniu się powietrza z kesonu następuje nagły spadek ciśnienia w komorze roboczej i woda wraz z gruntem wdziera się do niej. Przy głębieniu ciężkich kesonów w słabych gruntach w pierwszej fazie głębienia zachodzi potrzeba zastosowania wewnątrz komory roboczej konstrukcji odciążających w postaci klatek lub ram podpierających strop kesonu. b. Głębienie w faz ie pośredniej. W miarę zagłębiania się kesonu wzrasta coraz bardziej tarcie na bocznych powierzchniach fundamentu i maleje nacisk półki kesonu na grunt. Po przejściu pierwszych 2+3 metrów keson przestaje zagłębiać się przy wybraniu gruntu do poziomu półki noża. Następuje wówczas druga faza głębienia, podczas której zachodzi konieczność usuwania gruntu spod noża, aby keson mógł osiąść. Grunt W tej fazie robót urabia się w nieco innej kolejności niż w fazie początkowej.
W gruntach piaszczystych i żwirowych urabianie rozpoczyna się od wybrania gruntu ze środkowej części komory roboczej pozostawiając skarpę przy półce noża. Następnie wybiera się grunt spod półki noża. W miękkich gruntach gliniastych wykonuje się najpierw rowek wzdłuż noża na głębokość przewidzianego osadzenia kesonu. Rowek ten służy do odprowadzenia do syfonu wody, która dostać się może do kesonu przy spadku ciśnienia. Woda ta nie daje się wyprzeć przez grunt gliniasty i musi być usunięta przez syfonowanie. Po wykonaniu rowka usuwa się grunt spod półki kesonu do poziomu dna rowka. Po zagłębieniu się kesonu przystępuje się do wybierania gruntu ze środka komory roboczej. W gruntach ciężkich urobek wybiera się w następujący sposób, w zależności od stopnia przepuszczalności gruntu. W gruntach przepuszczalnych roboty prowadzi się od środka izby roboczej w kierunku ścian kesonu, wybierając grunt do wewnętrznej półka noża. Przy gruntach nieprzepuszczalnych wykonuje się najpierw rowek wzdłuż ścian kesonu, a następnie usuwa się grunt ze środka komory roboczej. [przypisy: usługi księgowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, deweloper, budowa domów ]