Posts Tagged ‘bramki rozsuwane’

Skutki oddzialywan drgan zaleza przede wszystkim od ich czestotliwosci, amplitudy i czasu trwania

Friday, July 29th, 2016

Skutki oddziaływań drgań zależą przede wszystkim od ich częstotliwości, amplitudy i czasu trwania. Ogólnie przyjęte jest, że drgania o małej częstotliwości i dużej amplitudzie powodują powstawanie napięć w układzie utrzymującym narządy jamy brzusznej. Drgania o wyższych częstotliwościach i małej amplitudzie mogą natomiast oddziaływać szkodliwie na układ kostno-stawowy. Mogą być one również przyczyną zmian naczyniowo czuciowych (choroba wibracyjna). Dla oceny szkodliwości drgań występujących na stanowiskach roboczych można stosować dane zawarte w Instrukcji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (EP-44651-1-54/68). Według tych zaleceń ocenę szkodliwości danych drgań przeprowadza się w zakresie 11-7-355 Hz w pięciu pasmach oktawowych, których częstotliwości środkowe wynoszą 16r 32, 63, 125 i 250 Hz. Dla każdego z wymienionych pasin określa się wartości prędkości drgań v w cm/s oraz wyznacza poziom prędkości drgań Lv z rów nania gdzie: v – prędkość drgań w określonych oktawach, cm-s , v. – prędkość odniesienia (vo = 5.10-8 cm/s). [więcej w: kamienie ozdobne, ogrodzenia gabionowe, bramki rozsuwane ]

Zasada zespolowego projektowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich

Thursday, July 28th, 2016

Zasada zespołowego projektowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich W czasie projektowania i wykonywania budynków przedstawiciele wszystkich specjalizacji inżynierskich mają wpływ na wartości poszczególnych parametrów powietrza, jakie będą się kształtować w ciągu roku w danym pomieszczeniu inwentarskim. Nie można tu również pominąć wpływu użytkownika obiektu, który swoim działaniem (konserwacja, eksploatacja) może przybliżać lub oddalać parametry mikroklimatu od wartości optymalnych. Często można usłyszeć, jak przedstawiciele tej czy innej specjalizacji zawodowej głoszą tezę, że choć w danym budynku mikroklimat nie należy do najlepszych, to ich rozwiązanie projektowe jest wspaniałe. Jest to najczęściej oczywiste nieporozumienie, gdyż być może dane rozwiązanie jest technicznie poprawne, a nawet dobre, w oderwaniu od innych projektów branżowych, lecz w zestawieniu z nimi nie jest odpowiednie dla danego budynku inwentarskiego, albowie m oceną końcową obiektu, oprócz uzyskania oczekiwanych wyników, np. produkcyjnych, estetycznych, bądź wytrzymałościowych, są dla wszystkich specjalizacji inżynierskich właśnie parametry mikroklimatu. [patrz też: bramy poznań, bramki rozsuwane, suwnice bramowe ]