Posts Tagged ‘aranżacje wnętrz’

Bez rusztowan opuszcza sie na

Tuesday, July 12th, 2016

Bez rusztowań opuszcza się na dno rzeki kesony pływające, po spławieniu ich na miejsce opuszczania. Wykonuje się je na lądzie i po spuszczeniu na wodę holuje się na miejsce przeznaczenia, gdzie zostają swobodnie opuszczone na dno rzeki. W zależności od miejsca wykonania kesonów stosuje się różne sposoby spuszczania ich na wodę. Przy wykonaniu kesonów w suchych dokach odbywa się to przez napełnienie wodą komór doku. Kesony wykonane na pontonach opuszcza się na wodę pvzez zatopienie pontonów. Przy wykonaniu kesonów na lądzie można je opuścić na wodę za pomocą dźwigów lub spławić przy użyciu sprężonego powietrza (rys. 10-47) albo zsunąć do wody po pochylni (rys. 10-48). Spuszczanie kesonu na wodę z zastosowaniem sprężonego powietrza odbywa się w sposób następujący. Keson wykonany na brzegu lub sztucznej zostaje zagłębiony w grunt przy użyciu sprężonego powie- Jednocześnie z głębieniem kesonu usuwa się grunt na zewnątrz kesonu od strony rzeki. Po zagłębieniu kesonu na głębokość o ok. m większą od zanurzenia kesonu i po całkowitym usunięciu gruntu od strony rzeki keson wypływa na wodę. Po wyprowadzeniu kesonu na głęboką wodę wypuszcza się sprężone powietrze z komory roboczej w celu zwiększenia stateczności kesonu podczas holowania. Opuszczanie kesonów pływających na dno rzeki odbywa się przy użyciu pomostów stałych lub pływających, które nadają kierur nek kesonowi podczas opuszczania i utrzymują go we właściwym położeniu. Stałe pomosty kierujące wykonywane są w postaci jarzm palowych wbitych z obydwu stron kesonu wzdłuż ścian podłużnych. Przy głębokiej wodzie stosuje się pływające pomosty kierujące. Składają się one z dwóch barek kierujących i jednej lub dwóch barek kotwiczących (rys. 10-49). [podobne: dywany, wyposażenie łazienki, aranżacje wnętrz, kominki ]

Betonowanie komory roboczej betonem ciekłym

Tuesday, July 12th, 2016

W celu wypełnienia pozostałych jeszcze pustych miejsc pomiędzy betonem i konstrukcją betonu doprowadza się pod ciśnieniem rzadką zaprawę cementową 1 : 2. Przy betonowaniu komory roboczej betonem ciekłym zapełnia się ją przez rurę szybową, do której wlewa się beton tak długo, aż podniesie się on w niej na wysokość paru metrów. Zwiększone ciśnienie utrzymuje się w kesonie w ciągu ok. 1,5 doby, po czym obniża się je do wysokości ciśnienia atmosferycznego. W celu zapewnienia pustych miejsc w komorze roboczej doprowadza się do niej rzadką zaprawę cementową 1 : 1, którą wtłacza się pod ciśnieniem 6+7 atn. Przy betonowaniu komory betonem plastycznym doprowadza się go do kesonu rurami zaopatrzonymi w małe śluzy. Po zapełnieniu komory roboczej betonem doprowadza się do niej rzadką zaprawę cementową i zwiększa się ciśnienie w kesonie. Po zabetonowaniu komory przystępuje się do zdjęcia śluz i rur szybowych. Rury szybowe zdejmuje się całą kolumną po rozkręceniu połączenia z rurą stropową. Rozkręcanie odbywa się pod ciśnieniem, aby nie dopuścić do zalania wodą rur szybowych podczas wykonywania tej czynności. W miarę odkręcania śrub obniża się odpowiednio ciśnienie, aby naprężenia w śrubach nie przekroczyły dopuszczalnych. Po wyjęciu rur szybowych przystępuje się do zapełnienia pozostałych po rurach otworów w murze fundamentowym. Obliczenie fundamentów kesonowych Obliczenie fundamentu kesonowego polega na obliczeniu posadowienia całego bloku fundamentowego oraz konstrukcji samego kesonu podczas głębienia. Obliczenie posadowienia fundamentu Posadowienie fundamentów kesonowych oblicza się według ogólnych zasad przyjętych w fundamentowaniu. Przy ustaleniu głębokości posadowienia fundamentów na terenach pokrytych wodą uwzględnia się głębokość spodziewanego rozmycia dna. [patrz też: kamery monitoring, aranżacje wnętrz, usługi hydrauliczne, szamba betonowe ]