Posts Tagged ‘aranżacja wnętrz’

Doprowadzone do inzektora sprezone powietrze

Tuesday, July 12th, 2016

Doprowadzone do inżektora sprężone powietrze przedostaje się do rury elewatora przez otwory wykonane w ściance rury (rys. 10-30a) lub przez szczelinę w rurze (rys. 10-30b). Dolny koniec rury elewatora wprowadza się do żąpia z pulpą, a górny wyprowadza się na zewnątrz. Ciśnienie panujące w kesonie wpędza pulpę do rury elewatora, gdzie zostaje ona napowietrzona przez sprężone powietrze z inżektora. Wskutek tego ciężar objętościowy pulpy ulega zmniejszeniu i zostaje ona wypchnięta na zewnątrz przez panujące w kesonie ciśnienie (rys, 10-31). Aby to mogło nastąpić, powinien być spełniony warunek: [10-4a] gdzie: p ciśnienie panuj ące w kesonie, T/m2, H — zagłębienie inżektora od poziomu wody, m, h — wzniesienie wylotu rury elewatora nad poziomem wody, ciężary objętościowe wody i pulpy w stanie napowietrzonym, T/m2. Zatem cięŻar objętościowy nasyconej powietrzem pulpy powinien przy wartości 1 wynosić: Ze względu na to, że ciężar objętościowy pulpy nie może być zmniejszony poniżej pewnej granicy, praca elewatora staje się możliwa dopiero po pewnym zagłębieniu kesonu, gdy spełniony zostanie warunek: h. 110-4b] I-MI Minimalne więc zagłębienie noża kesonu powinno wynosić: [10-4c] 1—71 gdzie a — odległość inżektora od poziomu noża kesonu; wynosi ona zazwyczaj m. Ilość powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym potrzebna do podniesienia 1 pulpy wynosi 5+10 ma w zależności od różnicy poziomów. 32 — Fundamenty Ciśnienie powietrza doprowadzanego do elewatora powinno wynosić: Wydajność elewatorów powietrznych, wyrażona w ilości wydobytego gruntu w stanie rodzimym, wynosi ok. 17 m3/h. 10.3.3.4. Urządzenia do wydmuchiwania gruntu Urządzenia do wydmuchiwania gruntu umożliwiają usunięcie z kesonu gruntów piaszczystych bez śluzowania. Działanie tych urządzeń oparte jest na wykorzystaniu pędu, jaki otrzymuje sie przy wypuszczaniu powietrza z kesonu. Urządzenia te składają ,się z rury wydechowej i zasysacza gruntu (rys. 10-32). [podobne: oczyszczanie organizmu, aranżacja wnętrz, cyklinowanie parkietu katowice, basen ogrodowy ]

Zmniejszenie ciśnienia w komorze roboczej

Tuesday, July 12th, 2016

Po zmniejszeniu ciśnienia w komorze roboczej keson zaczyna osiadać, z początku gwałtownie, a później powoli. W momencie, gdy osiadanie zaczyna maleć, natychmiast doprowadza się ciśnienie do poprzedniej wartości. Sprawdzanie i wyrównywanie położenia kesonu. W czasie opuszczania kesonu należy mieć możność ustalenia w każ* dej chwili dokładnego położenia kesonu w stosunku do projektowanych osi fundamentu oraz określenia jego zagłębienia. Dokonuje się tego przez obserwacje i pomiary prowadzone wewnątrz i z zewnątrz kesonu. W przypadku przechylenia się lub zejścia z osi kesonu należy niezwłocznie wyrównać jego położenie i zlikwidować przesunięcia poziome. Wyrównanie przechyleń bocznych wykonuje się przez przechylenie kesonu w przeciwną stronę podczas osadzania. W tym celu wywołuje się moment sił działających na keson, pod którego wpływem keson powraca do właściwego położenia. Do wywołania tego momentu wykorzystuje się zazwyczaj ciężar głębionego fundamentu. W rzadszych tylko przypadkach wywołuje się go przez zwiększenie parcia gruntu z jednej strony lub jednostronne zmniejszenie tarcia albo zmianę pochylenia płaszcza. Wyrównania przechylenia kesonu za pomocą ciężaru własnego dokonuje się przez zwiększenie powierzchni podparcia kesonu pod obniżoną stroną i zmniejszenie jej po stronie przeciwnej. Przy niewielkim zagłębieniu kesonu przechylenie można wyrównać przez wolniejsze wybieranie gruntu przy obniżonej stronie. Przy większym zaś zagłębieniu zachodzi potrzeba albo zaprzestania wybierania gruntu spod obniżonej części, albo podparcia jej na słupkach, klatkach lub podkładach. Wyrównanie przechyleń za pomocą dodatkowych środków stosuje się w przypadku, gdy nie da się wyrównać przechylenia kesonu za pomocą ciężaru własnego fundamentu. W takich przypadkach albo obciąża się dodatkowo mur nadkesonowy lub grunt w pobliżu fundamentu, albo zmniejsza się tarcie ścian bocznych za pomocą wykopu przy fundamencie lub przez podmywanie wodą gruntu przy ścianach kesonu albo przez rozluźnienie go sprężonym powietrzem. [podobne: dieta i odchudzanie, elewacje drewniane, aranżacja wnętrz, kabiny prysznicowe ]