Betonowanie kesonów stalowych

Betonowanie kesonów stalowych wykonuje się w podobny sposób. Rozdeskowanie i zdjęcie kesonu z podkładów. Po okresie twardnienia betonu i usunięciu deskowań przystępuje się do zdjecia kesonu z podkładów. Podkłady usuwa się równomiernie i symetrycznie w stosunku do osi kesonu, postępując w kierunku punktów podparcia. Usuwa się je przez podkopywanie od dołu i z boków. Niezwłocznie po usunięciu podkładu zasypuje się rowek piaskiem i podbija się go na mocno pod półkę kesonu. Przed przystąpieniem do usuwania podkładów długie podkłady przecina się w pobliżu ścian kesonu, aby uzyskać jednakowe warunki podparcia kesonu na całym jego obwodzie. W czasie usuwania podkładów keson zagłębia sie stopniowo w grunt. Osiadanie to jest dość znaczne i dochodzi do 30+40 cm, a przy ciężkich kesonach i słabych gruntach bywa większe. 10.4.2.3. Przygotowanie kesonu do opuszczania Polega ono na uszczelnieniu ścian kesonu i założeniu potrzebnych instalacji W komorze roboczej oraz zmontowaniu rur szybowych i śluz kesonowych i ustawieniu płaszcza na stropie kesonu. W kesonach żelbetowych powierzchnie wewnętrzne kesonu wyprawia się zaprawą nie przepuszczającą powietrza, a w kesonach stalowych uszczelnia się połączenia nitowane. Po uszczelnieniu kesonu maluje się, ze względów sanitarnych, ściany komory roboczej na kolor jasny. Wewnątrz komory roboczej zakłada się instalację oświetleniową, telefoniczną, sygnalizacyjną i pomiarową oraz montuje się urządzenia do urabiania gruntu. Ze względów bezpieczeństwa instaluje się w izbie roboczej oświetlenie o niskim napięciu nie przekraczającym 24 V. Do stropu kesonu podwiesza się piony do kontroli położenia kesonu W czasie opuszczania, a na ścianach umocowuje się ławy do pomiarów poziomnicą. Rury szybowe ustawie sie na wysokość tylko 2+3 elementów, aby w pierwszym okresie głębienia nie zachodziła potrzeba wysokiego podnoszenia urobku, Na rurach szybowych ustawia się śluzy i montuje urządzenia wyciągowe. [hasła pokrewne: kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, bramy i ogrodzenia, bramy poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja więźby dachowej kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny naprzód rydułtowy